O društvu

IDEJA:

Mrežno povezati ekonomiste i menadžere različitih generacija i iz raznih oblasti iz Crne Gore i inostranstva i povećati njihovu međusobnu komunikaciju. Očekivani rezultat je da se kroz kreativno trenje u toj mreži unapređuje ekonomska praksa i ekonomska misao, povećava konkurentnost na širem tržištu i promovišu ideje ekonomskih sloboda, preduzetništva i inovacija.

POZADINA IDEJE:

Društvo ekonomista i menadžera je kreativni nastavak institucija čiju tradiciju baštini. Društvo ekonomista i menadžera nastavlja tradiciju Saveza ekonomista Crne Gore osnovanog 1954. godine u SFRJ. Nakon raspada SFRJ, 1999. godine Savez se preregistruje, da bi 2003. godine Belvederskim sporazumom prerastao u Udruženje ekonomista Crne Gore sa 15 sekcija.

Zašto nova promjena imena?

Prije svega se pokazuje da su organizacije tipa saveza isuviše krute (to je savez saveza na opštinskim nivoima, odnosno savez institucija koje se osnivaju na nižim nivoima) i odgovarali su prošlom sistemu u kome su te institucije bile u funkciji prije svega državnog i planskog ekonomskog sistema. Danas u tržišnoj ekonomiji i otvorenoj ekonomiji takve stručne asocijacije moraju biti mnogo fleksibilnije i članstvo u njima motivisano željom i interesima svakog pojedinačnog člana. Nove komunikacione tehnologije omogućavaju lakšu i bržu komunikaciju između članova, i što je posebno važno slobodu u davanju novih inicijativa i prijedloga, u svakom momentu, a ne samo na zvaničnim sjednicama, kao ranije.

Isto tako, koncept organizacije na principima društva omogućava lakše uključivanje članova i izvan Crne Gore, što je takođe bio razlog promjene organizacije Udruženja ekonomista Crne Gore.

Društvo je pored ekonomista, uključilo i menadžere, s ciljem da se pojača praktična strana ekonomskih znanja, te da se inicira čvršći spoj ekonomske teorije i ekonomske prakse. Isto tako, Društvo je otvoreno i za ne-ekonomiste, što naglašava značaj principa „Ekonomija se ne može objasniti samo ekonomijom!“.

CILJ DRUŠTVA

Razvoj crnogorske ekonomske misli zasnovane na konceptu tržišne planetarne ekonomije – što podrazumijeva transfer savremenih teorijskih i praktičnih znanja iz svijeta, kroz doprinos naše ekonomske misli i uvažavanje lokalnih prilika u njihovoj primjeni.

***

THE IDEA:

To create a network of economists and managers of different generations and different areas from Montenegro and other foreign countries and increase their mutual communication. The expected result is to improve economic practice and economic theory, increase competitiveness in the global market and promote the ideas of economic freedom, entrepreneurship and innovations through creative friction in such a network.

BACKGROUND TO THE IDEA:

The Association of Economics and Managers is a creative continuation of a institution inheriting its tradition. The Association of Economics and Managers continues the tradition of the Association of Economists of Montenegro founded in 1954 in the Socialist Federal Republic of Yugoslavia (SFRY). After the breakup of Yugoslavia in 1999, the Association was pre-registered and in 2003, under The Belvedere agreement, it evolved into the non-governmental organization „Association of Economists of Montenegro” with 15 sections.

Why changing the name?

First of all, it is showed that previous organization was too rigid (it was an alliance of associations at the municipal level, i.e. alliance of institutions established at lower levels). It corresponded to the previous system in which those institutions were in a function of primarily the state and the planned economic system.

Nowadays, such professional associations in the open market economy have to be more flexible and membership in it has to be motivated by desire and interests of each individual member.

New communication technologies enable easier and faster communication between members, and what is of particular importance, freedom in providing new initiatives and proposals at every moment and not only at official sessions as it was earlier the case.

Likewise, a concept of organization based on the principles of an association enables easier participation of members outside Montenegro, which was also the reason of the change of organizational structure.

The Association, in addition to economists, also included managers in order to enhance the practical side of economic knowledge and to initiate a stronger connection of economic theory and economic practice. Likewise, the Association is also open to non-economists, which emphasizes the importance of the principle "Economics cannot be explained only by the economics!“.

THE OBJECTIVE OF THE ASSOCIATION

Development of Montenegrin economic thought based on the concept of planetary market economy - which includes transfer of modern worldwide theoretical and practical knowledge through our contribution to economic thought and consideration of local conditions in their application.

Download
Društvo ekonomista i menadžera Crne Gore
Statut 509.48 KB